Sveriges visselblåsarlag

Den 29 september 2021 fattade Sveriges riksdag beslut om att anta en ny visselblåsarlag (Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Tillsammans med Danmark blev Sverige därmed ett av de första länderna att införliva EU:s visselblåsardirektiv.

Download now

Sveriges visselblåsarlag

Den 29 september 2021 fattade Sveriges riksdag beslut om att anta en ny visselblåsarlag (Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Tillsammans med Danmark blev Sverige därmed ett av de första länderna att införliva EU:s visselblåsardirektiv.

Vad innefattar Sveriges visselblåsarlag?

Vad innefattar Sveriges visselblåsarlag?

Sveriges visselblåsarlag bygger på minimikraven i EU:s visselblåsardirektiv och uppställer bland annat följande krav:

  1. Säkra kanaler för att ta emot muntliga och skriftliga visselblåsarrapporter måste finnas på plats.
  2. Bekräftelse av mottagande av rapporter måste lämnas till visselblåsaren inom sju dagar.
  3. En opartisk person eller avdelning måste utses för att följa upp rapporterna.
  4. Alla rapporter som kommer in ska dokumenteras.
  5. Den utsedda personen eller avdelningen ska följa upp rapporten.
  6. Återkoppling om uppföljningen / utredningen ska lämnas till visselblåsaren inom tre månader. 
  7. All behandling av personuppgifter måste ske i enlighet med GDPR.

En skillnad i Sveriges visselblåsarlag i förhållande till EU-direktivet är att det är möjligt att i vissa delar avtala om något annat i kollektiv avtal. 

Hur ska man tänka för att uppfylla kraven i Sveriges visselblåsarlag?

Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner för anställda, konsulter, praktikanter och andra personer som befinner sig i en arbetsliknande situation kommer att inrättas stegvis i enlighet med följande;

  • Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats. 
  • Den 17 december 2023 ska även samtliga privata arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.

De verksamheter som redan har en visselblåsarfunktion på plats bör göra en översyn av sin hantering av visselblåsarärenden i syfte att säkerställa att den nya lagen uppfylls, bland annat vad gäller svarsfrister till rapporterande personer och återkoppling till dessa. Vidare behöver befintliga visselblåsarpolicyer ses över och uppdateras.

Verksamheter utan visselblåsarfunktion men med minst 50 anställda bör inte avvakta in i det sista med att inrätta en visselblåsarfunktion. Det är många frågor som ett bolag bör fundera över innan det slutligt bestäms hur en visselblåsarfunktion ska inrättas och denna process tar tid. Vilka krav vill ni ställa på en visselblåsarfunktion? Är det lämpligt med en digital lösning eller är det tillräckligt med traditionella kommunikationsvägar såsom telefon, post och e-post? Finns det några personer inom er verksamhet som är lämpliga för att, på ett oberoende och objektivt sätt, ta emot visselblåsarrapporter och hantera dessa?

Boka en demo eller få mer information

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.