Irländsk lag om skydd av visselblåsare

Den 21 juli 2022 trädde en ny lag om skydd av visselblåsare i kraft på Irland för alla organisationer inom offentlig och privat sektor med minst 50 medarbetare

Download now

Irländsk lag om skydd av visselblåsare

Den 21 juli 2022 trädde en ny lag om skydd av visselblåsare i kraft på Irland för alla organisationer inom offentlig och privat sektor med minst 50 medarbetare

I samband med att EU:s direktiv om skydd av visselblåsare infördes i nationell lagstiftning har Irland reviderat lagstiftningen om skydd av visselblåsare i enlighet med 2014 års lag om skydd för utlämning av uppgifter.

I den nya lagen om skydd för utlämning av uppgifter (ändring) från 2022 införlivas EU:s direktiv 2019/1937 vilket innebär att tillämpningsområdet utökas avsevärt så att det nu även omfattar skydd av visselblåsare för volontärer, aktieägare, styrelseledamöter och arbetssökande. Lagen gäller nu även samtliga organisationer inom offentlig och privat sektor med mer än 50 medarbetare. De kommer att behöva införa formella kanaler för att skydda medarbetarna när de lämnar ut uppgifter.

För organisationer med mellan 50 och 249 medarbetare innebär lagen en förlängd tidsfrist till den 17 december 2023 för att inrätta de formella kanaler som krävs.

Vad omfattar den nya irländska lagen om skydd av visselblåsare?

Den nya irländska lagen om skydd av visselblåsare bygger på minimikraven enligt EU-direktivet, vilket innebär att alla företag måste uppfylla följande krav:

 1. Det måste finnas en säker och skyddad kanal för att ta emot visselblåsarrapporter
 2. En bekräftelse på att rapporten mottagits ska skickas till visselblåsaren inom sju dagar
 3. En opartisk person eller avdelning ska utses för att följa upp rapporterna
 4. Alla rapporter som kommer in ska dokumenteras
 5. Rapporten ska följas upp omsorgsfullt av den utsedda personen eller avdelningen
 6. Visselblåsaren ska få återkoppling om uppföljningen/utredningen inom tre månader
 7. All behandling av personuppgifter måste skei enlighet med dataskyddsförordningen

Vilka är de nya reglerna för att skydda visselblåsare mot repressalier?

Den nya ändringen av lagen innebär flera viktiga förändringar som stärker det befintliga skyddet av visselblåsare.

 

 • Genom lagen införs en skyldighet för alla organisationer inom privat sektor med minst 50 medarbetare att upprätta formella rapporteringskanaler för att skydda utlämning av uppgifter.
 • Den nya lagstiftningen innebär också att fler personer omfattas av lagen, som volontärer, styrelsemedlemmar, aktieägare, obetalda praktikanter och arbetssökande.
 • Skyddet för visselblåsare stärks genom att bevisbördan i civilrättsliga processer upphävs när det gäller anklagelser om repressalier mot visselblåsare. Dessutom utökas de tillfälliga skyddsåtgärderna till att omfatta repressalier utöver uppsägning samt straffrättsliga påföljder för repressalier.
 • Lagen innebär att det krävs utökad datainsamling och bestämmelser för offentliggörande för antalet skyddade uppgifter som lämnats ut.

Den ändrade lagstiftningen innebär en mer omfattande ram för stöd och genomförande av skydd av visselblåsare på Irland

Den nya irländska lagen om skydd för utlämning av uppgifter innebär att minimistandarder införs enligt EU-direktivet, men den innebär också ett ansvar för att följa och stötta efterlevnad av de nya kraven.

Kraven på organisationer att inrätta formella rapporteringskanaler och rutiner enligt den nya lagen kommer att övervakas och verkställas av yrkesinspektionen. Arbetsgivare måste bekräfta, följa upp och ge återkoppling på samtliga rapporter som tas emot via dessa kanaler inom de minimitider som anges i EU-direktivet.

Ett nytt kontor med en kommissionär med ansvar för skyddade uppgifter kommer att inrättas inom ombudsmannens kontor som stöd för den nya lagstiftningen. När en visselblåsare väljer att rapportera externt till någon av de angivna personerna i enlighet med lagen, kommer kommissionären att lämna de skyddade uppgifterna till lämpligt organ när det är oklart vilket organ som ansvarar för att se till att alla skyddade uppgifter hanteras korrekt.

I och med denna lagstiftning kommer det nya kontoret med en kommissionär som ansvarar för skyddade uppgifter att inrättas i slutet av 2022.

Du kanske också är intresserad av ...

 • Titta på vårt webbinariumom visselblåsning för att se hur WhistleB hjälper organisationer att uppfylla EU:s bestämmelser om visselblåsning inklusive Irlands nya lag.
 • Ladda ned vår guideför att lära dig hur vår webbaserade visselblåsarlösning kan hjälpa dig att uppfylla kraven
 • Använd vårchecklistaför att se till att du väljer en tillförlitlig visselblåsartjänst

Boka en demo

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.