Nya krav på Hållbarhetsrapportering

november 11, 2016

Nya krav på hållbarhetsrapportering för svenska företag med mer än 250 anställda

Den 26 oktober röstade riksdagen ja till regeringens förslag angående företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Det innebär att företag som har uppfyllt mer än ett av följande villkor under de senaste två räkenskapsåren kommer att vara tvungna att hållbarhetsrapportera:

  • mer än 250 anställda i medeltal
  • en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor
  • en nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor

Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2016 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds från och med 1 januari 2017.

Hållbarhetsrapporten kan antingen ingå som en del i eller bestå av en separat rapport som företaget hänvisar till i förvaltningsberättelsen.

I rapporten ska företaget beskriva hur de arbetar med hållbarhetsfrågor som är viktiga för verksamheten. Det kan till exempel handla om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Målet är att den som läser rapporten ska få en bättre förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat. Det ställs därför krav på att exempelvis beskriva om och i så fall hur hållbarhet integreras i affärsmodellen. Det ställs även krav på att företaget ska beskriva de hållbarhetsrisker som man har identifierat och hur dessa risker hanteras. En sådan risk skulle kunna vara risken för korruption.

Företaget ska även redovisa vilka policyer de använder sig av, exempelvis om det finns en miljöpolicy, en arbetsmiljöpolicy och/eller en uppförandekod på plats och vilka resultat som har uppnåtts genom dessa. Exempel på resultat skulle kunna vara minskade koldioxidutsläpp, lägre sjukfrånvaro eller lägre risk för korruption. Om det har genomförts någon form av granskningar kring hur dessa policyers följs ska detta också lyftas upp i rapporten. Om man inte använder sig av en policy inom ett eller flera områden så behöver man förklara varför man inte gör det.

I rapporten ska även nyckeltal som är viktiga för verksamheten redovisas. Förutom koldioxidutsläpp, sjukfrånvaro och antal fall av korruption så är det vanligt att en hållbarhetsrapport innehåller nyckeltal såsom antal utbildningstimmar, antal män/kvinnor i ledningen och i styrelsen, antal fall av diskriminering, antal olycksfall och energianvändning.

Noterade bolag som uppfyller mer än ett av villkoren ovan ska i sin bolagsstyrningsrapport även redovisa den mångfaldspolicy som tillämpas för sammansättningen av styrelsen. Exempel på vad som kan ingå i en sådan policy är hur man arbetar för att uppnå en mångfald i styrelsen utifrån ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Propositionen i sin helhet finns att ladda ner på regeringens hemsida:

För mer information om de nya kraven och hur de kan tillämpas, vänligen kontakta WhistleB på info@whistleb.com eller +46 70 444 32 16. Välkommen att ta kontakt.

Text: Maria Karlsson, hållbarhetsexpert

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.