10 år med visselblåsning och WhistleB på Internationella visselblåsardagen

juni 29, 2021

Den 23 juni 2021 är det Internationella visselblåsardagen. Det är en dag då man ska visa uppskattning för dem som vågar säga ifrån om saker de ser eller misstänker vara oetiska eller olagliga. 2021 firar också WhistleB 10-årsjubileum. Vi vill fira världens visselblåsare med denna tillbakablick på hur saker förändrats under det senaste decenniet – vilket även innefattar WhistleB:s egen lilla del i den förändringen.

Läs intervjun med Karin Henriksson, en av grundarna till WhistleB som numera ingår i NAVEX Global.


Hur har inställningen till visselblåsning förändrats under de senaste tio åren? 

Det har skett en betydande förändring. När vi startade WhistleB för tio år sedan kunde folk ibland fråga varför det behövdes ett visselblåsarsystem. I Norden, där vi är vana vid platta organisationer med högt i tak och en något mindre hierarkisk ledarstil, förutsattes att allting var transparent. I andra delar av Europa, som exempelvis Frankrike, möttes vi på den tiden av argument som att visselblåsning inte var en del av deras kultur. I andra länder som Spanien och Portugal fanns det bestämmelser som begränsade anonym visselblåsning, förmodligen på grund av att anonym visselblåsning uppfattades som negativ.

Idag vet vi att ingen organisation är säker, även om man har en fantastisk kultur och ett gott ledarskap. Det finns alltid en risk att någon skulle kunna agera oetiskt. Företagen inser värdet av visselblåsning, oavsett om det gäller riskreducering, kostnadsminskning, varumärkesskydd, hållbarhet, medarbetarnas välbefinnande; eller för att följa den kommande EU-lagstiftningen som kräver en visselblåsarkanal för organisationer med 50 eller fler anställda.


Hur kommer det sig att synen på visselblåsare har blivit positivare?

Det finns ett antal utlösande faktorer som lett till förändringen där den mest betydelsefulla varit #MeToo-rörelsen. Sexuella trakasserier har länge sopats under mattan. Sedan kom problemet plötsligt upp till ytan tack vare denna rörelse och en rad inflytelserike och färgstarka personligheter. Att blåsa i visselpipan blev mer acceptabelt och visselblåsare blev hörda och betrodda. Därefter har sociala medier och det bredare medielandskapet fungerat som visselblåsarkanaler som åstadkommit förändring. Det vi vill etablera är säkra kanaler för organisationer för att problemen om möjligt ska kunna hanteras inom organisationen. 

En annan incident var Cambridge Analytica-skandalen, ett fall där vi märkte av en mer positiv ton i medierapporteringen. Visselblåsaren lyftes fram som någon som hjälpte   snarare än en bråkstake eller illojal person. Den nya tonen var också en bidragande faktor till attitydförändringen.

Sist men inte minst har lagar runt om i världen gjort att inställningen till visselblåsning skiftat radikalt. Vi ser även striktare lagstiftning kring dataskyddslagar, visselblåsarskydd samt lagar som rör hämndaktioner mot visselblåsare. Allt detta är ett steg mot säkrare villkor för visselblåsare och mer transparenta företag.


Hur har företagen reagerat?

Det blev en överspillningseffekt på organisatorisk visselblåsning. Stora företag och betydelsefulla investerare ville visa prov på nolltolerans och att man agerade mot alla former av oetiskt beteende såsom sexuella trakasserier, korruption, penningtvätt osv. Att utplåna sådana problem är svårt utan trovärdiga bevis – bevis som endast kan komma tillräckligt snabbt från dem som utsätts eller andra som misstänker något. 

Ur det insåg man värdet av visselblåsare på arbetsplatsen och vikten av att göra det möjligt för dem att göra sin röst hörd på ett säkert sätt. Eftersom det är mindre skadligt och kostsamt att identifiera och ta itu med problem när de inträffar, har organisationer börjat titta på en mer systematisk strategi för visselblåsning. Det kan handla om allt från att etablera rätt kultur för att hantera och vid behov utreda ärenden på lämpligt sätt. I vissa fall innebär det att anställda och andra intressenter kan blåsa i visselpipan anonymt. I de flesta fall innebär det att man implementerar robusta, säkra och pålitliga kanaler för att uppmuntra visselblåsare att säga ifrån.


Hur kommer EU:s direktiv om skydd av visselblåsare att påverka marknaden och visselblåsare i regionen? 

Förhoppningsvis kommer den viktigaste effekten vara i linje med direktivet; att lyfta upp beteenden som bryter mot EU:s lagstiftning genom att göra det säkrare för visselblåsare att ta upp frågor. 

I praktiken kommer det att innebära att alla företag i EU med 50 eller fler anställda måste ha en rapporteringskanal där människor kan rapportera misstänkta oegentligheter och att alla uppgiftslämnare är skyddade samtidigt som deras identitet behandlas konfidentiellt. Det måste finnas en process för att följa upp dessa ärenden och ge feedback till visselblåsare samt att hanteringen sköts av en eller flera oberoende personer. Att sätta visselblåsaren i centrum i ett regelverk på detta sätt saknar motstycke.

Som ett resultat upplever vi en helt annan efterfrågan på våra produkter idag. En ny marknad har vuxit fram.


Hur har denna 10 år långa resa varit för WhistleB?

Den har varit fantastisk! Och medan attityderna, reglerna och marknaden har förändrats – lyckligtvis till det bättre – har vårt uppdrag förblivit detsamma. Gunilla och jag som är grundare till bolaget har en bakgrund från hållbarhet och affärsetik. Redan från början var WhistleB:s strävan att göra näringslivet, samhället och företagen öppnare och mer transparenta. 

Och det är detta som ligger till grund för WhistleB-systemet. Vi hade sett att det fanns telefonlinjer för visselblåsare för att uppfylla kraven i den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley från 2002. Men dessa hade inte varit så användbara i Europa med alla våra olika språk och striktare dataskyddslagar. Vi kände också starkt att om inte visselblåsare litade på systemet skulle de inte säga ifrån, och i sin tur skulle företag inte få ut så mycket som möjligt från deras rapporter. 

Så vi började titta på hur man skulle kunna blåsa i visselpipan på ett säkert sätt på många olika språk och göra tröskeln för att rapportera så låg som möjligt. Vi utvecklade därför en webbaserad plattform för säker hantering av visselblåsarärenden och integrerade en funktion för dialog med den anonyma visselblåsaren redan från start. 

Det är verkligen givande att se att de flesta organisationer idag strävar åt samma håll som vi. Under detta decennium har företag börjat ta ett större samhällsansvar och lagt mer vikt vid transparens och mer etiska arbetssätt. Här har visselblåsning blivit en allt viktigare del.


Hur har företagets tillväxt varit? 

Vi har i många år vuxit tillsammans med våra kunder och i takt med deras behov. I slutet av 2019 blev vi en del av NAVEX Global. Detta har gjort det möjligt för oss att lägga ännu mer kraft på att utveckla vår tjänst digitalt. Genom partnerskap med ett ledande efterlevnads- och riskbolag som vårt kan kunderna nu kan dra nytta av en rad andra efterlevnads-, ESG- och riskverktyg. 

Vårt team har också varit en viktig framgångsfaktor i vår tillväxt. Vi har en fantastisk grupp av personer som arbetat i olika länder och i digitala miljöer i flera år. Vi var tidigt ute med att tillämpa distansarbete något som emellertid kräver självmotiverade medarbetare som tar ansvar och initiativ. Och det har vi i vårt proffsiga team.

Min uppfattning är att vi är mycket starkt positionerade för fortsatt tillväxt med tanke på att vi har tio års erfarenhet av en webbaserad visselblåsarplattform. Idag törstar organisationer efter digitala lösningar för regelefterlevnad och riskfrågor och vi har verkligen ett försprång inom visselblåsning.  


Hur har produkten utvecklats? 

Vi var digitala redan från början och har precis gjort en stor satsning på digital introduktion och inköp samtidigt som vi digitaliserat mer av kringprocesserna. 

Användarvänlighet har alltid haft hög prioritet. Detta bidrar till att avdramatisera   visselblåsningen genom att erbjuda visselblåsare en intuitiv lösning. Men det måste också vara intuitivt för dem som ska hantera eller utreda ärendena så att de kan arbeta efter strukturerade processer och följa nya regelverk på ett enkelt sätt. Detta är särskilt viktigt för den stora andelen av små och stora företag som vi vet kommer att behöva våra hjälp under de kommande åren.

Att det är enkelt att använda systemet innebär emellertid inte att funktionerna skulle vara simpla. Under årens lopp har vi vägletts av kundernas behov och utökat funktionaliteten avsevärt. Systemet möjliggör dialog med anonyma visselblåsare. Det har olika behörighetsnivåer och erbjuder säker kommunikation mellan användarna. Företag kan välja olika kanaler för olika typer av mottagare eller uppgiftslämnare samt avancerade statistik- och rapporteringsfunktioner.

Vi har därför lagt ner mycket arbete på att paketera tjänsten. Vi vill att våra kunder ska kunna välja exakt det de behöver, kanske bara ett språk för exempelvis mindre, nationella företag, men över 60 språk och flera kanaler för multinationella företag.

Vad skulle du säga är nischen för WhistleB:s produkt idag?

Vi är särskilt bra på att hjälpa europeiska företag att snabbt och smidigt komma igång med sitt visselblåsarsystem, bland annat genom en robust introduktionsprocess – oavsett företagets storlek. WhistleB-systemet uppfyller kraven i EU:s direktiv för skydd av visselblåsare


Om vi blickar framåt – vad kan vi förvänta oss av WhistleB:s produkt?

Genom att bli ett NAVEX Global-företag är vi idag ännu bättre rustade att utveckla WhistleB-tjänsten snabbare i takt med att digitaliseringen snabbar på såväl krav som lösningar. WhistleB kommer även i fortsättningen att vara en stark, fristående produkt i NAVEX Globals tjänsteportfölj, främst för europeiska företag som också verkar internationellt.  Vi ser också att dataskydd är en mycket viktig fråga för europeiska kunder, varför vi kommer att fortsätta att fokusera på detta. I egenskap av en NAVEX Global-produkt ser vi fram emot att kunna erbjuda bredare efterlevnadstjänster till kunderna – från en och samma leverantör.

Jag vill också lyfta fram vårt  WhistleB-partnerskapsprogram . Vi arbetar sedan länge med olika partners och ser för närvarande ett ökat intresse i Europa, bland exempelvis advokatbyråer, utredare, HR-specialister och andra, att ingå partnerskap med oss. WhistleB tillhandahåller en säker, användarvänlig och webbaserad plattform medan våra partners erbjuder expertis inom behandling och utredning av ärenden. 

Vi har aktiva partners i hela Europa och våra gemensamma kunder får tillgång till kompetens från två organisationer, vilket omfattar mottagande, behandling och utredning av ärenden. 


Hur ser situationen för visselblåsning och visselblåsare ut om 10 år? 

Under det kommande decenniet tror jag att det kommer att bli en självklarhet att ha visselblåsarsystem i organisationen – ingen kommer att tänka på det längre. Företagens ansvar ökar samtidigt som man vill motverka korruption som är så destruktiv för samhället, trakasserier som kan orsaka stort lidande eller andra samhällsskadliga beteenden.

Lojalitet mot arbetsgivaren innebär att ta ansvar för att rapportera frågor internt medan lojalitet mot anställda innebär att göra det möjligt för dem att rapportera på ett säkert sätt. 

Visselblåsare kommer att betraktas som professionella eller moraliska kompass, förändringsdrivare och värdskapande medlemmar i organisationen eller dess nätverk. Det är i alla fall min förhoppning!


Hjälpsamma visselblåsarresurser på denna 10-årsdag och Internationella visselblåsardagen

För att uppmuntra och göra det möjligt för organisationer att anamma visselblåsning och stötta visselblåsare gör vi följande tillgängligt:

Fira Internationella visselblåsardagen!

Karin Henriksson, grundande delägare och senior konsult på WhistleB 
karin.henriksson@whistleb.com
+46 70 444 32 16

Contact

Ditt meddelande har skickats iväg. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.