Irlandzka ustawa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach

21 lipca 2022 r. w Irlandii weszła w życie nowa ustawa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach, obowiązująca we wszystkich organizacjach z sektorów publicznego i prywatnego, zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Download now

Irlandzka ustawa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach

21 lipca 2022 r. w Irlandii weszła w życie nowa ustawa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach, obowiązująca we wszystkich organizacjach z sektorów publicznego i prywatnego, zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

W ramach transpozycji przepisów unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do prawa krajowego Irlandia dokonała przeglądu irlandzkiej ustawy z 2014 r. o chronionym ujawnianiu informacji (Protected Disclosures Act 2014).

Nowa ustawa (zmieniająca) z 2022 r. o chronionym
ujawnianiu informacji transponuje dyrektywę (UE) 2019/1937 znacząco rozszerza zakres ochrony osób informujących o nieprawidłowościach, po raz pierwszy uwzględniając wolontariuszy, akcjonariuszy, członków zarządu i osób ubiegających się o pracę. Znowelizowana ustawa dotyczy wszystkich organizacji z sektorów publicznego i prywatnego, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, i nakłada na nie wymóg zapewnienia pracownikom formalnych kanałów umożliwiających ujawnienie danych w sposób chroniony.

W przypadku organizacji zatrudniających od 50
do 249 pracowników nowe przepisy przedłużają
termin utworzenia formalnych kanałów zgłaszania
do dnia 17 grudnia 2023 r.

Co obejmuje nowa irlandzka ustawa o ochronie osób informujących o nieprawidłowościach?

Nowa irlandzka ustawa o ochronie osób informujących
o nieprawidłowościach jest oparta na wymogach minimalnych dyrektywy UE, które zobowiązują firmy
do zapewnienia zgodności z następującymi procedurami:

 1. Wymagane jest ustanowienie bezpiecznego i poufnego kanału przyjmowania zgłoszeń od osób informujących
  o nieprawidłowościach.
 2. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia musi zostać przekazane osobie informującej o nieprawidłowościach w terminie do siedmiu dni.
 3. Należy wyznaczyć bezstronną osobę lub dział na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń.
 4. Wymagane jest ewidencjonowanie każdego otrzymanego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie musi zostać rozpatrzone z zachowaniem zasad najwyższej staranności przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony dział.
 6. Informację zwrotną dotyczącą wyników rozpatrzenia zgłoszenia/dochodzenia należy przekazać osobie informującej o nieprawidłowościach w ciągu trzech miesięcy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z wymogami RODO.

Środki ochrony przed działaniami odwetowymi przewidziane przepisami nowej ustawy

Znowelizowana ustawa wprowadza kilka
istotnych zmian, które wzmacniają istniejące mechanizmy ochrony osób informujących
o nieprawidłowościach.

 

 • Zobowiązanie wszystkich organizacji z sektora prywatnego, zatrudniających co najmniej
  50 pracowników, do ustanowienia formalnych
  kanałów chronionego ujawniania informacji.
 • Rozszerzenie zakresu ochrony przed działaniami odwetowymi na wolontariuszy, członków zarządu, akcjonariuszy, nieopłacanych stażystów i osoby ubiegające się o pracę.
 • Przeniesienie na pracodawcę ciężaru dowodu
  w postępowaniu cywilnym dotyczącym
  zarzutów o działania odwetowe wobec osób informujących o nieprawidłowościach; dostęp do tymczasowych środków ochrony prawnej
  w przypadku działań odwetowych innych niż zwolnienie z pracy; wprowadzenie sankcji karnych za działania odwetowe.
 • Usprawnienie systemu gromadzenia
  i publikacji informacji w odniesieniu
  do liczby chronionych ujawnień.

Nowa ustawa zapewnia większe wsparcie i poprawia egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach w Irlandii

Znowelizowana irlandzka ustawa o chronionym ujawnianiu informacji wprowadza wymogi minimalne unijnej dyrektywy do prawa krajowego i jednocześnie określa odpowiedzialność za egzekwowanie nowych przepisów i udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Organem odpowiedzialnym za nadzorowanie i egzekwowanie obowiązku ustanowienia przez organizacje formalnych kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń będzie Inspektorat Komisji ds. Stosunków Pracy (Inspectorate of the Workplace Relations Commission). Obowiązkiem pracodawców będzie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, podjęcie działań następczych i przekazanie informacji zwrotnych w odniesieniu do każdego zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem tych kanałów, w terminach wyznaczonych dyrektywą UE.

Ponadto w ramach Biura Rzecznika Praw Pracowniczych będzie działało nowe Biuro Komisarza ds. Chronionych Ujawnień (Office of the Protected Disclosures Commissioner), które będzie wspierać realizację nowych przepisów. Jeśli osoba informująca o nieprawidłowościach postanowi dokonać zgłoszenia zewnętrznego do którejkolwiek z osób wskazanych w ustawie, to, w razie wątpliwości, Komisarz skieruje chronione zgłoszenie do najwłaściwszego organu, który podejmie odpowiednie działania w celu należytego rozpatrzenia zgłoszenia.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Biuro Komisarza ds. Chronionych Ujawnień powinno rozpocząć działalność do końca 2022 roku.

Może też Cię zainteresować...

 • Dostępne na życzenie webinarium poświęcone zapewnieniu zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach, z uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy irlandzkiej.
 • Przewodnik (do pobrania) po systemie whistleblowingu online jako elementu zarządzania programem zgodności
 • Lista kontrolna wyboru odpowiedniego programu obsługi systemu informowania o nieprawidłowościach

Zarezerwuj prezentację lub dowiedzieć się więcej

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.