Geen ‎duurzaamheid zonder transparantie. Geen transparantie zonder communicatie. Toegankelijkheid en korte lijnen zijn essentieel om te weten wat er speelt binnen de organisatie en daarbuiten. EARTHconcepts heeft gekozen voor WhistleB, een state of the art systeem voor interne meldingen. Met gebruikers in meer dan honderd landen, timmert WhistleB ook in Nederland hard aan de weg. Country manager Jan Stappers vertelt over WhistleB en waarom zo veel organisaties kiezen voor dit systeem.

Voorkomen is beter dan genezen

‎Organisaties waar vijftig of meer personen werken, zijn verplicht een systeem te hebben voor het intern melden van vermeende misstanden. Maar ook voor minder grote organisaties biedt zo’n systeem veel voordelen. WhistleB maakt het mogelijk met risico’s om te gaan voordat ze uitgroeien tot problemen. Klokkenluiden is niet nodig als de organisatie tijdig in kan gaan op waarschuwingen. Preventie van schade levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

Voordelen van vertrouwen

‎Als mensen erop kunnen vertrouwen dat meldingen veilig en anoniem gedaan kunnen worden, levert dat vele voordelen op voor de organisatie. Interne meldingen zijn vaak de beste bron van informatie over de werkelijke stand van zaken. Gebruikers van WhistleB brengen hun voornemens over transparantie en ethiek in de praktijk en laten zien dat ze compliance en duurzaamheid serieus nemen. Dat levert intern en extern vertrouwen op en helpt bij het creëren van een trusted brand‎. 

Gebruiksgemak en veiligheid 

Onze klanten kiezen voor WhistleB vanwege de data security en het gebruiksgemak, zowel voor degene die de melding doet als voor degene die de melding in behandeling neemt. WhistleB voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, is ISO 27 001 gecertificeerd en is in lijn met de Europese wet- en regelgeving op het gebied van dataprotectie (GDPR). Onze gebruikers zijn multinationals, overheidsinstellingen, NGO’s maar ook kleine organisaties wereldwijd, binnen vele verschillende sectoren. WhistleB kan namelijk aangeboden worden in alle talen en wordt eenvoudig aangepast aan de specifieke wensen van de klant.

Contact

‎Wilt u meer weten over WhistleB en de voordelen voor uw organisatie? Kijk op whistleb.com en neem vrijblijvend contact met ons op.

Jan Stappers
Country Representative The Netherlands
WhistleB
+31 (0)10 307 05 98

https://whistleb.com/klokkenluiden_nederland/

 

EARTHconcepts chooses WhistleB (English translation)

No sustainability without transparency. No transparency without communication. Accessibility and short links are essential in order to know what is happening within the organisation and around it. EARTHconcepts chose WhistleB, a state of the art system for internal reporting. With users in over hundred countries, WhistleB is also developing at the Dutch market. Country manager Jan Stappers tells about WhistleB and explains why so many organisations choose this system. ‎

Avoiding is better than curing

Organisations with fifty or more employees are obliged to have a system for internal reporting of potential wrongdoings. But also smaller organisations enjoy many benefits from such a system. WhistleB allows to deal with risks before they grow into problems. External whistleblowing is not necessary when the organisation can react swiftly to warnings. Prevention of damages leads to substantial cost savings.

Benefits of trust

‎When people can trust that reports can be submitted securely and anonymously, the organisation benefits. Internal reports are often the best source of information about the true state of affairs. WhistleB users bring their resolutions with regard to transparency and ethics into practice and show that they take complaince and sustainability seriously. That results in internal and external trust and helps building a trusted brand.

User friendliness and security

Our clients use WhistleB because of data security and the ease of use, both for the person submitting the report ‎and for the person dealing with the report. WhistleB complies with the strictest security norms, is ISO 27 001 certified and is in line with European laws and regulations in the area of data protection (GDPR). Our users consist of multinationals, governmental organisations and NGOs but also small organisations world wide, within various sectors. WhistleB can be offered in all languages and is easily adjusted to the specific wishes of the customer.

 

 

Neem contact op

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Thank you for getting in touch. We will get back to you as soon as we can (during office hours Central European Time).