Mitä whistleblowing tarkoittaa?

Whistleblowing tarkoittaa lain rikkomiseen tai yleiseen etuun kohdistuvan uhkan tai haitan ilmoittamista oman organisaation sisällä tai julkisesti esimerkiksi medialle tai viranomaisille.

Whistleblowing suomeksi

Whistleblowing eli väärinkäytösten ilmoittaminen on pilliin puhaltamista. Sen avulla vihelletään peli poikki ja ilmoitetaan väärinkäytöksistä tai lain rikkomisesta.

Eri organisaatioissa työskentelevät ihmiset havaitsevat yleensä ensimmäisinä organisaation sisällä tapahtuvat väärinkäytökset. He ovat keskeisessä asemassa väärinkäytösten ilmoittamisessa ja ehkäisemisessä, mutta eivät usein uskalla ilmoittaa huolenaiheistaan tai epäilyistään vastatoimien pelossa. Tästä syystä väärinkäytösten ilmoittajia eli whistleblowereita on suojeltava.

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin eli whistleblower-direktiivin tarkoitus on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Tällaisia väärinkäytöksiä ovat esimerkiksi talous- ja ympäristörikokset ja tietoturvaloukkaukset.

Väärinkäytösten ilmoittajan eli whistleblowerin on voitava tehdä ilmoitus luottamuksellisesti ja anonyymisti, jos hän niin haluaa. Nimetön ilmoittaminen takaa ilmoittajalle suojan, jonka turvin hän voi ilmoittaa väärinkäytöksistä pelkäämättä työpaikan ja tulojen menettämistä tai muita kielteisiä seuraamuksia.

Whistleblower-direktiivi kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ilmoituksen tekemisen johdosta. Vastatoimien kiellon rikkomisesta tai ilmoittamisen estämisestä voi seurata vahingonkorvausvastuu ja velvollisuus maksaa ilmoittajalle hyvitystä.

Ilmoittajansuojeludirektiivin kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on nyt Suomessa viime metreillä. Hallituksen esitys HE 147/2022 laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle syyskuussa 2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Whistleblowing Suomessa tarkoittaa, että yli 50 työntekijää työllistävien yksityisen sektorin organisaatioiden on otettava sisäinen whistleblower-ilmoituskanava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Muiden lain piiriin kuuluvien organisaatioiden on toteutettava whistleblowing-ratkaisu kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Whistleblowing voi tapahtua joko organisaation sisällä tai julkisesti

Whistleblower-direktiivi ja tuleva kansallinen lainsäädäntö edellyttävät, että organisaatiot ja yritykset perustavat sisäisen ilmoituskanavan.

Toimiva sisäinen ilmoituskanava kannustaa ilmoittamiseen ensisijaisesti organisaation sisällä, ennen ulkoisten ilmoituskanavien kautta ilmoittamista. Tällöin organisaatio voi puuttua rikkomiseen nopeasti ja luottamuksellisesti ja suojella niin ilmoittajaa kuin omaa mainettaankin. Ilmoittajien on yleensä helpompi ilmoittaa sisäisesti, jollei heillä ole erityistä syytä tehdä sitä ulkoisesti. Suurin osa väärinkäytösten ilmoittajista ilmoittaakin sisäisesti siinä organisaatiossa, jossa he työskentelevät.

Väärinkäytösilmoituksen vastaanottaminen on vahvistettava ilmoittavalle henkilölle seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Ilmoitus on käsiteltävä ja ilmoittajalle on ilmoitettava jatkotoimista ja palautteesta kolmen kuukauden kuluessa.

Hyvin toteutettu sisäinen whistleblower-ilmoituskanavapalvelu tekee ilmoittamisesta helppoa ja luottamuksellista. Organisaatio saa tiedon epäillyistä väärinkäytöksistä ja voi reagoida niihin nopeasti. Näin toimii WhistleB:n suojattu väärinkäytösten ilmoituskanava.

 

Jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole, tai ilmoittaja pelkää oman turvallisuutensa puolesta, hän voi ilmoittaa lain rikkomisesta tai väärinkäytöksistä julkisesti suoraan suurelle yleisölle sosiaalisen median välityksellä tai tiedotusvälineille, vaaleilla valituille edustajille, kansalaisorganisaatioille, ammattiliitoille tai elinkeinoelämän järjestöille.

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi edellyttää, että jäsenvaltiot perustavat viranomaiskanavan ulkoista ilmoittamista varten. Suomessa ulkoisen ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston ulkoisen kanavan kautta.

Miksi ilmoittajiin kohdistuu tällä hetkellä niin paljon huomiota?

 

Whistleblowerit paljastavat korruptiota, rikoksia ja väärinkäytöksiä ympäri maailmaa oman turvallisuutensa ja joskus myös henkensä uhalla. 

Tunnemme kaikki Edward Snowdenin ja Julian Assangen WikiLeaks-skandaalien kautta, mutta myös Suomessa on jo aiemmin pohdittu ilmiantokanavien perustamista. Esimerkiksi poliisihallituksessa loppusysäyksen eettisen kanavan perustamiselle vuonna 2018 antoi Jari Aarnion tapaus. 

EU:n tasolla väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on ollut kovin hajanaista unionin eri jäsenvaltioissa ja vaarantanut unionin alueen turvallisuuden ja sen lakien noudattamisen. Siksi vuonna 2019 voimaan tullut EU:n whistleblower-direktiivi (EU) 2019/1937 säätää vankan nimettömyyden ja luottamuksellisuuden turvan väärinkäytösten ilmoittajille sekä kieltää ilmoituksen tekemisestä johtuvat vastatoimet. 

Whistleblower-ilmoituskanavat tulevat siis myös Suomessa pian pakollisiksi kaikille yli 50 työntekijää työllistäville organisaatioille, yli 10 000 asukkaan kunnille ja rahanpesulain piirissä oleville yrityksille kuten kirjanpitäjille, perintätoimistoille ja kiinteistönvälittäjille. 

Fiksut yritykset toimivat ajoissa ja valmistautuvat kansallisen lain voimaantuloon hyvissä ajoin. Ne myös hyödyntävät väärinkäytösten ilmoituskanavaa paitsi vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen ja käsittelyyn, myös tiedonsaantiin muista yrityksen ja sen henkilöstön sisäisistä ongelmista.

Ajatuksella toteutettu whistleblowing-järjestelmä on osa yrityksen vastuullisuusohjelmaa ja eettisiä periaatteita. Sen avulla työntekijät voivat yrityksen niin halutessa ilmoittaa myös esimerkiksi kiusaamisesta tai häirinnästä, johon puuttuminen on usein haastavaa.

Whistleblowing-ratkaisu auttaa yritystä käsittelemään väärinkäytökset laillisesti ja luottamuksellisesti. Sen avulla yritys pystyy reagoimaan väärinkäytöksiin nopeasti ja hallitsemaan maine- ja taloudellisia riskejä, jotka voisivat suoraan julkisuuteen päätyessään aiheuttaa huomattavia vahinkoja.

Lue lisää, kuinka WhistleB:n räätälöidyt ratkaisut voivat auttaa sinun yritystäsi noudattamaan uuden lain vaatimuksia ja hallitsemaan riskejä.

Varaa esittely tai pyydä lisätietoja

Viestisi lähetys onnistui. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.