I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetstagare och inhyrd personal som utsätts för en repressalie av arbetsgivaren i strid med den föreslagna lagen ska ha rätt till skadestånd.

Det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med detta avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Enligt förslaget ska det dock räcka med konkreta misstankar om missförhållanden för att omfattas av den nya lagen.

Skyddet gäller larm både internt och externt, men bara om arbetstagaren tidigare slagit larm internt utan att arbetsgivaren agerat.

Den föreslagna lagen gäller i såväl offentlig som privat verksamhet. Den ska inte ses som en inskränkning i t ex meddelarskydd och efterforsknings- och repressalieförbud i offentlig sektor, utan blir den en utökad rätt till skadestånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Let us contact you

How can I help you?
+

Hi,

Please, fill in the form, and we will get back to you shortly by e-mail.

Footer form EN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.