News: New ISO standard for whistleblowing. SIS interview with WhistleB

January 24, 2019

The Swedish Standards Institute, SIS, involved in the development of a new ISO standard for whistleblowing published an interview with Karin Henriksson, Co-Founder of WhistleB on the the purpose of whistleblowing, and what is important to succeed (article in Swedish).

Visselblåsning och hållbar verksamhetsutveckling

Miljöbrott, korruption, sexuella trakasserier. Ett visselblåsarsystem kan minska riskerna för skandaler och kvalitetssäkra en verksamhet – samtidigt som det är ett sätt att visa samhällsansvar. Nu startar ett nytt ISO-projekt för att ta fram en standard för sådana rapporteringssystem.


Karin Henriksson på WhistleB berättar om visselblåsningssystem och vad de kan bidra med.

Varför bör en organisation arbeta systematiskt med visselblåsning?

För att få in information som man annars inte skulle få. När det till exempel gäller korruption och trakasserier är det frågor som är svåra att upptäcka om man inte blir tipsad. Det är viktigt att de känsliga ärendena som kommer in hanteras säkert och genomtänkt. För detta är ett system med högsta datasäkerhet viktigt, till exempel att all information är krypterad. Det är också viktigt att den organisation som hanterar ärendena och utredningarna har kompetens för detta och att all information hanteras konfidentiellt.

Dessutom är detta också ett sätt att visa medarbetare, partners och kunder att man är en organisation som tar sitt ansvar. De etiska riktlinjerna är inte bara ord, utan något man vill leva efter.

Är det lika viktigt i ett stort, litet företag, i det offentliga, ideellt, näringslivet?

Ja, det är det. Det är alltid viktigt att ta ansvar och utveckla en transparent, trygg och etisk företagsmiljö, oberoende av företagets storlek. Vissa organisationer är exponerade för högre etiska risker, beroende på till exempel marknad, bransch eller verksamhet. För des företagen är en trovärdig visselblåsartjänst speciellt viktig.

Just nu ser man att allt fler organisationer uppmanar även sina externa intressenter att rapportera misstankar om oegentligheter. Det är i linje med utvecklingen att företag och organisationer ökar sitt hållbarhetsfokus och tar ansvar utöver sina egna medarbetare.

Vem är visselblåsning en fråga för?

Visselblåsarfrågor är i högsta grad en ledningsgruppsfråga och en styrelsefråga eftersom man genom den på ett avgörande sätt kan minska risker. Många styrelser och ledningsgrupper uppskattar att konkret veta vad som händer i organisationen. Visselblåsarfunktionen ger ofta information som annars är svår att komma åt, och som kan ha avgörande betydelse för hur organisationen ska styras och vilka ändringsbehov som finns.

På vilket sätt kan en internationell best practice bidra till hållbar utveckling?

En officiell best practice är mycket viktig, eftersom en visselblåsartjänst som inte är trovärdig inte ger resultat. Vi vet att kunder som bara har haft en e-postadress tillgänglig inte fått in rapporter. E-post är inte bra, eftersom de är lätta att spåra och för att innehållet lätt kan hackas. Datasäkerheten är avgörande, likaså att kunna rapportera anonymt, och att de som mottar rapporter är kunniga och agerar.

Om man ber personer att vissla om oegentligheter är det viktigt att systemet är väl genomtänkt med högsta säkerhet. Det är det åtagande som organisationer som tillhandahåller visselblåsarfunktioner har i förhållande till dem som de bjuder in att rapportera.

Därför är det mycket viktigt att vi nu går från diskussionen om organisationer har ett system eller inte, till hurdant systemet är. Det vill säga vilka ska minimikraven vara för ett system som ska skydda visselblåsaren, den utpekade och främja ett samhälle och näringsliv där oegentligheter motverkas, både preventivt, och när sådana sker?

Internationell best practice, till exempel i form av en standard, är ett extremt viktigt steg för ett transparent samhälle där oetiskt beteende kommer till ytan, och där organisationerna har en möjlighet att agera och rätta till. För detta krävs högt ställda internationella riktlinjer.

Besök SiS frukostseminarium den 6 februari om visselblåsarstandarden >>

Läs mer:

Dagens Industri intervju med WhistleB

Ägarnas roll för att lyckas med visselblåsning

Mannheimer Swartling motverkar trakasserier med WhistleBs tjänst

Contact

Your message was successfully send. We will get in contact with you as soon as possible.

There seems to be some problem when sending your message. Try again soon.